Privacybeleid

1. Een overzicht van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Het begrip “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze Verklaring gegevensbescherming, die wij onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website
Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactinformatie beschikbaar is onder paragraaf “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “controller” genoemd)” in dit Privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in ons contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma’s noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

IONOS

De provider is IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland (hierna: IONOS). Wanneer u onze website bezoekt, registreert IONOS verschillende logbestanden samen met uw IP-adressen. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van IONOS raadplegen:
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Wij gebruiken IONOS op basis van art. 6 (1)(f) AVG. Ons bedrijf heeft er een gerechtvaardigd belang bij om een zo betrouwbaar mogelijke website te presenteren. Indien passende toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Huppertz & Verstraeten GbR Schildstraße 12
52062 Aken

Telefoon: +49 241 47584702
E-mail: info@die-geigenbaumeister.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.)

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) AVG of Art. 9 (2)(a) AVG, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) AVG. Verder, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) AVG. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij maken onder meer gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene hebt geen mogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde uw reeds verleende toestemming herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht op bezwaar tegen directe reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP EEN VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, RAADPLEEGT U DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE SAMENHANGT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(2) AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werkplek hebben of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde worden overgedragen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dat alleen als dat technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie te eisen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook recht hebben op rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen geldt in de volgende gevallen:

Indien u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden, heeft u de mogelijkheid de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21(1) AVG, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om
de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals kooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder doet, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsinformatie (bijv. rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een contract op basis van vergoedingen met ons bent aangegaan, is deze informatie nodig om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties met gangbare betalingswijzen (Visa/MasterCard, afschrijving van uw bankrekening) worden uitsluitend via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen verwerkt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de communicatie met ons gecodeerd is, kunnen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet lezen.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die in combinatie met de verplicht te verstrekken informatie in onze Site Notice worden gepubliceerd om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten

4. Registratie van gegevens op deze website Cookies

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat de industrie “cookies” noemt. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die uw apparaat niet beschadigen. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) ofwel permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief wist, of ze worden automatisch gewist door uw webbrowser.

Cookies kunnen worden uitgegeven door ons (first-party cookies) of door derden (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor promotionele doeleinden.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die noodzakelijk zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG en § 25, lid 1 TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in dit privacybeleid.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de Borlabs-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en voor hun documentatie die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland (hierna Borlabs genoemd).

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin uw eventuele verklaringen of herroepingen van toestemming worden gearchiveerd. Deze gegevens worden niet gedeeld met de aanbieder van de Borlabs-technologie.

De opgeslagen gegevens blijven gearchiveerd totdat u ons vraagt ze te wissen, de Borlabs-cookie op eigen houtje verwijdert of het doel van de opslag van de gegevens niet meer bestaat. Dit laat eventuele wettelijke bewaarplichten onverlet. Ga voor de details van het gegevensverwerkingsbeleid van Borlabs naar https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Wij gebruiken de Borlabs cookie-toestemmingstechnologie om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van dergelijke cookies is art. 6(1)(c) AVG.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en eventuele contactinformatie door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en in geval van verdere vragen. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) AVG) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijvoorbeeld nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt voor de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) AVG indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van bij ons ingediende aanvragen (Art. 6(1)(f) AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Calendly

Op onze website kunt u afspraken met ons maken. Wij gebruiken de tool “Calendly” voor het boeken van afspraken. De aanbieder is Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (hierna “Calendly”).

Om een afspraak te boeken, voert u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde scherm in. De ingevoerde gegevens worden gebruikt voor het plannen, uitvoeren en eventueel opvolgen van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Calendly, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken: https://calendly.com/de/pages/privacy.

De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverlet.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6(1)(f) AVG. De website-exploitant heeft er een gerechtvaardigd belang bij om afspraken met geïnteresseerden en klanten zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Indien passende toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://calendly.com/pages/dpa.

Gegevensverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een contract gemandateerd door data privacy wetten die garanderen dat zij persoonlijke gegevens van onze website bezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

5. Sociale media

Instagram

We hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als het social media-element is geactiveerd, wordt een directe verbinding tussen uw apparaat en de server van Instagram tot stand gebracht. Daardoor ontvangt Instagram informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u op de Instagram-knop klikken om inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en zijn pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacygegevens bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook- of Instagram-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Data Privacy Verklaring van Instagram raadplegen op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Plug-ins en tools Google Fonts (lokale insluiting)

Deze website gebruikt zogenaamde Google Fonts van Google om een uniform gebruik van lettertypen op deze site te waarborgen. Deze Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Google tot stand komt in combinatie met deze toepassing.

Voor meer informatie over Google Fonts kunt u deze link volgen: https://developers.google.com/fonts/faq en de verklaring inzake gegevensbescherming van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. eCommerce en betalingsdienstaanbieders Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het aangaan, inhoudelijk regelen en wijzigen van onze contractuele relaties. Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen onze diensten te gebruiken of als dit nodig is voor de facturering. De rechtsgrondslag voor deze processen is Art. 6(1)(b) AVG.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na afloop van eventuele bestaande wettelijke archiveringstermijnen. Dit laat eventuele wettelijke archiveringstermijnen onverlet.

Gegevensoverdracht bij beëindiging van contracten voor webwinkels, detailhandelaars en verzending van goederen

Wanneer u bij ons goederen bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering belast is en aan de betalingsdienst die de betaling afhandelt. Alleen de gegevens die deze respectieve dienstverleners nodig hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, worden gedeeld. De rechtsgrondslag voor dit delen is Art. 6 (1)(b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van contractuele of precontractuele verplichtingen toestaat. Als u ons uw respectieve toestemming geeft op grond van Art. 6 (1)(a) AVG, delen wij uw e-mailadres met het transportbedrijf dat belast is met de levering, zodat dit bedrijf u via e-mail kan informeren over de verzendstatus van uw bestelling. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van de overeenkomst; bijvoorbeeld aan de financiële instelling die belast is met de afhandeling van betalingen.

Verdere overdracht van gegevens vindt niet of alleen plaats wanneer u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de verwerking van gegevens is art. 6(1)(b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele handelingen toestaat.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derde bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Voor deze transacties gelden de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6(1)(f) AVG). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, Art. 6(1)(a) AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

Wij gebruiken in het kader van deze website de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449

Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Productaanvraag

This site is registered on wpml.org as a development site.