Algemene voorwaarden (AV) (vanaf 05.09.2022)

1. Toepassingsgebied
Op alle leveringen en diensten van Huppertz Verstraeten GbR aan consumenten of commerciële klanten zijn deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen “AV”, van toepassing in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

2. Tegenstrijdige voorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

3. Voorwerp van de overeenkomst
3.1. Het voorwerp van de overeenkomst is uitsluitend het verkochte product.

3.2. Producten uit onze online shop

Wij leveren foto’s beschrijvingen, geluidsvoorbeelden naar beste weten en overtuiging om onze producten in de online shop te presenteren. Ze zijn allemaal niet bindend en hebben niet de pretentie volledig te zijn. Ze kunnen licht afwijken van het werkelijke product (in kleuren, geluid, grootte,…).

4. Sluiting van het contract

4.1. De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot bestellen. Onze aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en niet-bindend. Zij vertegenwoordigen geen enkele garantie of belofte van welke aard dan ook.

4.2. Door in de laatste stap van het bestelproces op de knop “Bestellen” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door achteraf een orderbevestiging per e-mail te sturen.

4.3. In geval van betaling vooraf of via Paypal komt de overeenkomst tot stand met de betaling van de bestelling.

4.4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen om veiligheidsredenen te weigeren. Wij behouden ons het recht voor geen bestellingen te accepteren van klanten die hun vorige bestellingen meerdere malen hebben geretourneerd.

4.5 Bestellingen van meer dan twee artikelen worden niet aanvaard. Als u meerdere instrumenten wilt vergelijken, maak dan een afspraak in onze werkplaats in Aken.

5. Overeenkomstsluitende partij

De koopovereenkomst is gesloten met Huppertz Verstraeten GbR, eigenaar:in: Judith Marie Huppertz & Christoph Verstraeten, Schildstraße 12, 52062 Aken.

6. Klantenrekeningen

6.1. U kunt zich in onze online shop registreren en een klantenrekening openen. Bij het registreren van een klantenrekening kiest u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord en wordt u na voltooiing van de registratie automatisch door het systeem goedgekeurd. De toelating kan door ons te allen tijde en zonder opgave van redenen worden ingetrokken.

6.2. Meer dan één klantenrekening per persoon onder verschillende namen en adressen is niet toegestaan. Wij zullen de betreffende accounts blokkeren of verwijderen zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

7. Informatieverplichtingen van de koper of de huurder

7.1. Alle informatie die tijdens het bestel- en registratieproces wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw zijn. Indien uw gegevens tijdens de looptijd van het contract wijzigen, bent u verplicht ons deze wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Indien u dit niet doet of indien u ons van meet af aan onjuiste gegevens verstrekt, hebben wij het recht ons kosteloos uit de gesloten overeenkomst terug te trekken. Alle door ons gemaakte kosten wegens verkeerde verzending van de goederen als gevolg van onvolledige of onjuiste adresgegevens zullen aan u in rekening worden gebracht.

7.2 Als onze contractuele partner moet u ervoor zorgen dat het door u opgegeven e-mailaccount geldig en toegankelijk is en dat de ontvangst van e-mails niet wordt verhinderd door doorsturen, afsluiten of overvullen van het account.

8. Annuleringsbeleid

8.1. Als consument heeft u het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit moet duidelijk en in tekstvorm gebeuren of door de goederen met een kopie van de originele factuur binnen deze termijn terug te sturen.

De termijn begint na ontvangst van deze instructies in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet vóór vervulling van onze informatieplichten volgens artikel 246 § 2 juncto § 1 lid 1 en 2 EGBGB (Invoeringswet Duits Burgerlijk Wetboek) en onze plichten volgens § 312g lid 1 zin 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) juncto artikel 246 § 3 EGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de zaak volstaat om aan de herroepingstermijn te voldoen. De herroeping moet worden gestuurd naar:

 

Huppertz Verstraeten GbR

Schildstraße 12

52062 Aken

DUITSLAND

info@die-geigenbaumeister.de

 

8.2. Uitsluiting

Dit recht geldt niet voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument

8.3. Gevolgen van de annulering

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij nemen de kosten voor het terugzenden van de goederen voor onze rekening.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Om schade aan het instrument of de strijkstok tijdens de retourzending te voorkomen, gebruik je alleen het originele verpakkingsmateriaal of volg je onze instructies voor verantwoorde verzending van strijkinstrumenten en strijkstokken.

9. Plaats van uitvoering/overgang van risico/transportschade
9.1. Plaats van handeling voor onze leveringsplicht is onze bedrijfscentrale in 52062 Aken. Wij nemen alle noodzakelijke verpakkingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de verzonden instrumenten en platen u veilig bereiken. Wij nemen het verzendrisico voor alle online bestellingen op ons en dragen de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele transportschade aan uw bestelling. Tenzij anders overeengekomen, wordt de keuze van de wijze van verzending aan ons overgelaten. U bent verplicht de verpakking te bewaren voor een eventuele retourzending, zodat u deze opnieuw kunt gebruiken.

9.2. Bij rechtshandelingen tussen ons en bedrijven/commerciële klanten is de verzending van het/de bestelde product(en) voor uw risico. Aan onze prestatieplicht is voldaan met de tijdige levering van de goederen aan de leverancier/vervoerder. Vertragingen in de levering zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de leverancier of van u.

9.3. Indien u als klant een particulier/eindverbruiker bent, gaat het risico van de prestatie tijdens de verzending pas op u over bij overhandiging van de goederen of indien u in gebreke blijft met de aanvaarding. Zorg er daarom voor dat u het pakket in ontvangst kunt nemen.

10. prijzen/betalingsvoorwaarden/verzendkosten
10.1. Prijzen:

De prijzen op onze website zijn inclusief de in Duitsland geldende wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Alleen de factuurprijzen bij het sluiten van de overeenkomst zijn bepalend. De omzetbelasting op oude instrumenten en strijkstokken (tweedehands artikelen) geschiedt in veel gevallen volgens §25a UstG “Differenzbesteuerung”, de omzetbelasting wordt in dit geval niet vermeld.

10.2. Betalingsmogelijkheden:

De beschikbare betalingsmogelijkheden zijn vooruitbetaling (vooruitbetaling per bankoverschrijving) of PayPal. De bestelde goederen worden geleverd nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op onze PayPal- of bankrekening. In het geval van bankoverschrijvingen vanuit het buitenland bent u verantwoordelijk voor de overschrijvingskosten die de door u gekozen bank in rekening brengt.

In onze werkplaats kunt u ook contant of met een EC-kaart betalen.

10.3. Verzendkosten:

De verzendkosten zijn voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen. De verzendkosten worden weergegeven in onze online shop onder “Verzending” en tijdens het bestelproces.

10.4. Betalingsachterstand:

Indien als betalingswijze vooruitbetaling is overeengekomen, zijn wij gerechtigd bestellingen waarvan wij de betaling niet binnen 14 dagen na de bestelling hebben ontvangen, te annuleren.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald, ongeacht het verstrijken van de retourtermijn.

11.2. U bent verplicht de geleverde goederen met zorg te behandelen en ons onmiddellijk in kennis te stellen van beschadiging, vernietiging of toegang van derden tot de goederen (bijvoorbeeld in geval van een executiemaatregel) zolang de goederen ons eigendom zijn.

11.3. De klant is niet gerechtigd de goederen aan derden te verkopen voordat de koopprijs volledig is betaald

12. Herstel van gebreken/aansprakelijkheid
12.1. Wij verlenen een garantie van vierentwintig maanden voor nieuwe goederen en twaalf maanden voor gebruikte goederen op gebreken die aanwezig zijn op het moment dat de goederen worden overhandigd. Aansprakelijkheid voor gebreken is uitgesloten indien u als klant ons niet binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte stelt van duidelijke gebreken. Als er een defect is, zullen wij dit naar uw keuze verhelpen door het defect te verwijderen of een defectvrij artikel te leveren. Indien het herstel mislukt, indien wij daartoe niet in staat zijn of indien wij op grond van wettelijke voorschriften gerechtigd zijn het herstel te weigeren of indien het herstel om redenen waarvoor wij jegens u verantwoordelijk zijn onredelijk lang op zich laat wachten, kunt u zich terugtrekken uit de overeenkomst of een vermindering van de koopprijs eisen, onverminderd eventuele schadeclaims.

12.2. Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van uw kant, ongeacht de rechtsgrond, uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan; in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen van uw kant.

De vioolbouwers garantie:

  1.   Voor alle gebreken die zich gedurende een periode van drie jaar vanaf de risico-overdracht voordoen en die aantoonbaar te wijten zijn aan een materiaal- of fabricagefout, geven wij onze klanten – die consumenten zijn – een uitgebreide garantie.

13. Inruilgarantie
13.1 Wij accepteren instrumenten en strijkstokken die u bij ons koopt als inruil voor onbepaalde tijd (op vertoon van de originele factuur) als u een instrument of strijkstok van hogere kwaliteit bij ons wilt kopen. Het volgende geldt: Het nieuwe instrument of de nieuwe strijkstok moet minstens 500€ duurder zijn dan het oude. Bovendien moet het oude instrument in een goede en goed onderhouden staat verkeren. Als het instrument grote schade heeft – die niet aanwezig was op het moment van aankoop – (bijv. scheuren, grote schade aan het vernis, enz.), behouden wij ons het recht voor deze niet in betaling te nemen.

13.2. Voor revisie, kleine reparaties en nieuwe snaren rekenen wij een onderhoudsprijs van 119€ voor violen, 139€ voor altviolen, 269€ voor cello’s, 369€ voor bassen en 85€ voor strijkstokken.

13.3. Instrumenten die in opdracht worden verkocht (met een K voor het productnummer) zijn uitgesloten van de inruilgarantie.

13.4. De verzending van het oude instrument naar ons is voor uw rekening en risico. Dit omvat ook de kosten die later worden gemaakt voor douane- en inklaringskosten als gevolg van een onjuiste douaneaangifte.

14. Auteursrechten en gebruiksrechten
Alle auteursrechten en gebruiksrechten voor door ons gecreëerde en gepubliceerde objecten blijven bij Huppertz Verstraeten GbR. Reproductie of gebruik van foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

15. Plaats van uitvoering en jurisdictie

15.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

15.2. De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met Huppertz Verstraeten GbR is Aken, voor zover de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

16. Scheidbaarheidclausule
Indien afzonderlijke clausules of delen van clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

 

 

Productaanvraag

This site is registered on wpml.org as a development site.